Archive > Shaman Anatomy

Shaman Anatomy 
(detail)
Shaman Anatomy
(detail)
(re-)carved South American shaman bust
5
2014