PORTFOLIO > Ouroboros

Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros (work in progress)
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018
Ouroboros
Steel, brass, hardware, vice, miscellaneous workbench contents
84 x 50 x 42 in
2018