PORTFOLIO > Omen

batch of birds ready for shot blasting

Omen (work in progress)
Omen (work in progress)
2015