PORTFOLIO > Study of cord progression

Study of cord progression (re-titled) (Detail)
Study of cord progression (re-titled) (Detail)
Ash tree trunk, chain hoist, gantry
156 x 16 x 15 inches
2017